Bahnhof Karlsplatz
ウィーン Vienna
IGARASHI Taro Photo Archives 13


オットー・ワグナー、カールスプラッツ駅、1899年
Bahnhof Karlsplatz (Otto Wagner, 1899)

↑←外観
↑→側面
↓←正面見上げ
↓→細部

PREVIOUSNEXT