159

 10+1 website > Photo Archives|五十嵐太郎 > Photo Archives159 大谷石
 <<< PREVIOUS      INDEX      NEXT >>> 
てっぱんびすとろ天野
Teppan Bistro Amano
Utsunomiya, Tochigi
外観