159

 10+1 website > Photo Archives|五十嵐太郎 > Photo Archives159 大谷石
 <<< PREVIOUS      INDEX      NEXT >>> 
宇都宮市《宮の橋公衆トイレ》
Utsunomiya city, Miyanohashi public restroom
Utsunomiya, Tochigi, 1994.
外観