159

 10+1 website > Photo Archives|五十嵐太郎 > Photo Archives159 大谷石
 <<< PREVIOUS      INDEX      NEXT >>> 
更田時蔵《旧大谷公会堂》
Tokizo Fuketa, Former Oya Public Hall
Utsunomiya, Tochigi, 1929.
撮影=北側外観